Differentiering av självet

Skalan beskriver graden av differentiering.
Ju högre upp på skalan man befinner sig, desto
mer kapabel är man på att skilja mellan
den emotionella och intellektuella processen.

Konceptet om "differentiering av självet" är kärnan i Bowens teori och utgår ifrån principer för att uppskatta graden av fusion mellan intellektuella och emotionella systemen i hjärnan.

Differentiering handlar om individen. Om hur människor skiljer sig från varandra ifråga om känslighet till varandra och deras varierande möjlighet att bevara någon grad av självbestämmande vid trycket av att inte avvika från mängden. Denna variation är inte statisk utan är en ständigt pågående process i livet hos alla människor.

Det är svårt att förstå konceptet, differentiering av självet, utan att se familjen och släkten som en emotionell enhet; ett system. Den tydligaste manifestationen av ett emotionellt system är individernas reaktion till sin omgivning.

Bowen utarbetade en skala, inte i terapeutiskt syfte utan för att teoretisk beskriva att människor är olika varandra och att den skillnaden kan uppskattas utifrån klinisk information. Skalan beskriver graden av hur människan är kapabel att skilja mellan den emotionella och intellektuella processen.

Skalan refererar till nivån på det autonoma, solida självet som finns inom självet. Det autonoma självet är stabilt under stress och förblir opåverkat av det känslomässiga systemet. Högre nivåer av differentiering visar sig i jagpositioner som – detta är min tro, min övertygelse, vad jag vill eller inte vill göra – och ändras inifrån på basis av ny kunskap, fakta eller erfarenhet.

Det autonoma självet kan lätt förvirras av pseudosjälvet. Pseudosjälvet, vilket styrs av det emotionella och känslomässiga systemet, kan variera dag från dag eller år från år. Det kan förstärkas av en relation med en själsfrände genom emotionell sympati och minska av en negativ relation eller när man utsätts för ogillande. På låg nivå av differentiering visar sig pseudosjälvet, hos en person, i en brokig massa av fakta, principer, åsikter och övertygelser, lånade av andra eller accepterade för att förstärka sin position i relation med andra. Detta för ihop människor i intensiva känslomässiga förhållanden.

Termen differentiering har inget att göra med psykisk eller fysisk hälsa eller sjukdom. Det finns en majoritet lågt på skalan med symptom och dysfunktion men också människor högt upp på skalan kan ha dysfunktion.

Bowen delade in skalan, 0-100, i fyra delar och definierar det karaktäristiska inom varje del. Skalan beskriver den nivå av differentiering vi föds in i och som är långsam i sin förändringstakt.

0-25

Inom detta intervall lever människor i en värld helt styrd av känslor. Allra längst ner på skalan har de förlorat förmågan att känna, de är helt känslolösa. De har svårt att upprätthålla långvariga relationer. Mesta energin går åt till att ha någon att älska eller att bli älskad av och misslyckandet i detta. Lite energi blir kvar för målstyrda aktiviteter. Oförmåga att skilja mellan tankar och känsla leder till att viktiga livsavgörande beslut fattas utifrån vad som känns rätt. De är så känsliga för andras åsikter och för vad andra vill att de ska göra att deras liv för det mesta är helt styrt av emotionella reaktioner till omvärlden. Reaktiviteten kan ta sig uttryck i att lindra andras problem men kan också visa sig i kraftfulla utbrott mot andra i sin omgivning och särskilt mot de som de är mest beroende av. Personer i övre delen av denna del kan få ett system av beroende relationer att fungera under lång tid utan symptom. Vid högre stress kan dysfunktionen bli kronisk och svårartad. I den lägsta nivån finner vi människor som har gett upp relationer. De finns inom olika institutioner eller i sociala livets utkanter. ”Hard-core” schizofreni finns mellan 0-10. Kronisk schizofreni, människor med en viss form av produktivt liv ligger något högre på skalan. Dold alkoholism ligger vanligen under 25 och en person kan fungera utan dysfunktion i ett sammanhang som är i balans. Vid en dramatisk förändring i sitt känslomässiga system, t ex dödsfall eller skilsmässa kan personen helt kollapsa.

25-50

Människor inom denna del har ett svagt definierat själv men en spirande förmåga att vara differentierad. I den nedre delen finns stora likheter med de under 25, saknar förmåga att ha en egen övertygelse och tro. De är känsliga för vad som är inne och anpassar sig till de trender som ger dem en position socialt i livet. Mellan 35-40 påverkas livet fortfarande av känslor i hög grad och har en låg nivå av det autonoma, solida självet men en tillräcklig nivå av pseudosjälvet vilket är en viktig komponent för den funktionella nivån av differentiering. En viktig skillnad mellan 0-25 och 25-50, är att de människor som finns mellan 25-50 har en viss kapacitet för att höja sin nivå av differentiering. Troligheten är mycket högre mellan 35-50 än mellan 25-35 där motivationen försvinner när man känner sig komfortabel.

50-75

Över 50 finns större medvetenhet om skillnaden mellan känslor och intellektuella principer. Mellan 50-60 är människor fortfarande så känsliga till sin omgivning att de tvekar att säga vad de tror och ge uttryck för sina åsikter och önskningar. Över 60 har människor en frihet att göra val mellan att styras av känslor eller intellekt. Det kan finnas perioder av slapphet där de låter ”autopiloten” ha full kontroll men när det uppstår problem tar intellektet över vilket lugnar ner ångesten. Under perioder av långvarig, höjd stressnivå kan utvecklas svår fysiska, emotionella och sociala symtom men dessa kommer att ha en mer episodisk karaktär och återhämtningen sker relativt snabbt.

75-100

Inte många människor fungerar på denna del av skalan. Det fåtal som finns så högt som 85-95 är människor som är principorienterade och målstyrda. Deras frigörelse från föräldrar börjar redan i barndomen och blir som vuxen en inifrån styrd person. Lyssnar utan att reagera. Säker i sig själv och är inte påverkbar eller i affekt av varken beröm eller kritik. Är totalt ansvarig för sig själv och avstår från att överbeskydda andra. Tolerant och respektfull inför andra människors olikheter och lockas inte in i förenklade, polariserade diskussioner. Kronisk nivå av ångest är mycket låg och man klarar av att anpassa sig till varierande grader av stress utan att utveckla symptom.

FÖRELÄSNING

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.HANDLEDNING I LEDARROLLEN

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.