Överföringen mellan flera generationer

Detta koncept beskriver hur det, mellan generationer, sker en ständig överföring av djupa instinktiva känslor, subjektivt bestämda attityder, mönster och värderingar vilket förändrar nivån av differentiering. Denna överföring antas huvudsakligen ske i relationerna. Bowens teori utgår ifrån att individuella skillnader i hur man fungerar och trender över flera generationer i sätt att fungera båda speglar relationsprocessen som binder samman familjemedlemmar i flera generationer.

Processen är automatisk, regelbunden och förutsägbar och har sin förankring i det emotionella systemet i hjärnstammen. Antagandet att överföringsprocessen mellan flera generationer huvudsakligen sker i relationer betyder inte att människan föds som ett oskrivet blad. Människan är, som andra former av liv, en ”produkt” av sina gener och många viktiga aspekter av vårt beteende sker naturligt.

Att fastställa processen, dvs. hur en individ, en kärnfamilj, en generation eller ett helt släktsystem fungerar, sker med hjälp av fakta. Exempel på faktauppgifter:

  • Födelse- och dödsdatum, dödsorsak.
  • Parbildning; äktenskap eller annat fast parförhållande.
  • Hälsotillstånd; fysisk och psykisk dysfunktion.
  • Annan dysfunktion som drogmissbruk, arbetsnarkomani eller annan intensiv aktivitet.
  • Utbildning, arbete, bostadsort
  • Politisk, religiös eller annan ideologisk tillhörighet vid olika tidpunkter.

Frågeorden var, när, hur, vad och vem används för att få fram uppgifterna. Aldrig ”varför” som ger ett subjektivt svar.

Uppskattning av hur ett liv levs av enskilda individer i en kärnfamilj eller av familjer av samma släktsystem visar alltid på skillnader i differentieringsnivå mellan individer/familjer. Ju fler generationer som skiljer desto större skillnader. Tydliga skillnader kan finnas mellan morföräldrar och barnbarn men också mellan individer i samma generation, t ex mellan kusiner.

Förändringstakten

Hastigheten i förändringarna kan variera. Vanligaste är att förändringarna sker långsamt och kan kanske iakttas först efter 4-5 generationer. En hastigare förändring mot en lägre nivå av differentiering sker om två generationer på varandra visar upp följande:

  • familjen fokuserar tryck mot ett särskilt barn
  • familjen har liten kontakt med sitt släktsystem
  • systemet ligger på en viss nivå av kronisk ångest

Här kan utvecklas en skillnad i differentiering mellan mor- eller farföräldrar och barnbarn på 20 grader av 100.

En ständig förändring av differentieringsgraden sker över generationer. Genom överföring av de emotionella mönster som är specifika för varje släktsystem sker en förändring från stabilt mot mindre stabilt, eller omvänt, olika i olika släktsystem. Inom nio generationer kan ett system ha växlat mellan den lägsta och den högsta nivån av differentiering.

FÖRELÄSNING

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.HANDLEDNING I LEDARROLLEN

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.