Trianglar

Triangeln är grundmolekylen i ett emotionellt system. Den är den minsta stabila enheten i relationer.

Det är aldrig möjligt att korrekt förklara den emotionella processen mellan två personer om dess anknytning till andra relationer ignoreras. En relation blir sammanflätad med andra i en process av ”intriangling”, så att relationer i familjer och andra grupper består av ett system av överliggande trianglar. Triangeln förutsätts ha sina rötter i den instinktiva processen; den återspeglar den automatiska emotionella reaktionen människor emellan.

De tankegångar som konceptet om trianglar är baserat på är en illustration på det tänkande som hela teorin om ”Familjen som emotionellt system” vilar på. Teorin är ett försök att definiera fakta om funktionen i mänskliga relationer – fakta som observerats och som kan iakttas om och om igen och därmed blir kända och förutsägbara. Vad, hur, när och var är fakta som kan observeras om en relation. Hypoteser om varför något händer är inte fakta. Inslag av sådana hypoteser i de teoretiska koncepten har undvikits så mycket som möjligt. Det är fakta att människan spekulerar om varför människor gör det de gör men innehållet i dessa spekulationer är inte fakta. Frågeordet varför kan bara besvaras subjektivt, variationen på svaren blir lika många i antal som det antal personer som besvarar frågan.

Triangeln beskriver vad, hur, när, vem och var om relationer.

Triangelns grundläggande process

Triangelns grundprocess

Triangeln är mer flexibel och
långsiktigt stabilare än ett
två-personers system.

Triangeln visar på ett dynamiskt balanserande av stress i ett tre-personers system. Det som mest påverkar aktiviteten i triangeln är förändringen av trycket; stressnivån.

Två personers system är stabilt när det är lugnt; vid ökat tryck bryts relationen och paret knyter an till en tredje person.

Trycket fördelas då över tre relationer (1), flyttas runt i systemet, vilka lättare kan hantera det ökade trycket än tre två-personers relationer (2). Triangeln är mer flexibel och långsiktigt stabilare än ett två-personers system.

I perioder av lugn är triangeln mindre märkbar och mer flexibel. Två av personerna strävar efter att vara i nära relation och behålla den. Den som är utanför vill komma in i gemenskapen. Den emotionella kraften är alltid i rörelse; kraften initieras av den som är utanför – som vill komma in. Den positionen växlar mellan olika personer.

I perioder av stress är triangeln mindre flexibel. Personerna blir mer fastlåsta i en viss roll. Alla försöker undvika spänningen i nära relationer och komma ifrån – ut ur pakten.

Om trycket blir så högt att en triangel inte längre kan ta hand om det, går de två som är inne i pakten till nya lämpliga personer och nu cirkulerar trycket i nya trianglar. Rörelsen i den första blir lugnare men kan aktiveras när som helst.

I perioder av mycket högt tryck kan en familj ”triangla” in fler och fler outsiders, t ex grannar, skolan, polis, läkare; ett spektrum av utomstående som deltar i familjens problem.

Grunderna som sammanfattar triangelns natur

  1. Stabilt parförhållande kan störas/brytas upp när en tredje person kommer till. T ex vid ett barns födelse investerar en av föräldrarna mer tid och energi i barnets behov, eller får sitt eget behov av tillhörighet tillfredsställt, blir i pakt med barnet. Den andra föräldern blir då utanför.
  2. Stabilt parförhållande kan störas/brytas upp när en tredje person försvinner. T ex när barn flyttar hemifrån, barnet kan inte längre ”trianglas” in när föräldrars relation får tryck på sig.
  3. Icke stabilt parförhållande kan stabiliseras genom att involvera en tredje person. T ex vid ett barns födelse. Föräldrars fokus skiftar från egna problem till barnet.
  4. Icke stabilt parförhållande kan stabiliseras genom att en person försvinner. T ex konflikt mellan två kan undvikas när den tredje, som bildat pakt i deras relation, inte längre är närvarande.

Summerat: Att föredra närhet och reagera för att undvika tryck innebär att varje rörelse hos en person kräver en kompensatorisk rörelse av andra, känslomässigt, inblandade.

Triangelns olika sidor och roller

Triangelns grundroller

Vad en person tänker, känner,
säger och gör, upprätthåller
processen i triangeln på ett visst sätt.

En vanlig triangel är den med mor och barn i pakt och fadern utanför. I en sådan triangel kan processen variera minut för minut, men när processen stannar upp är personerna alltid i samma position. (Bastriangeln)

En triangel har två positiva och en negativ sida. En i pakten har en positiv inställning till outsidern medan den andra i pakten är direkt negativ till den. T ex konflikt mellan syskon, där modern har positiv relation (om än olika) till båda barnen och konflikten utspelas mellan syskonen.

Varje hörn i triangeln är en viss roll. Vad en person tänker, känner, säger och gör är en produkt av hennes position i triangeln. Förföljare, räddare och offer är de tre grundrollerna i triangeln.

Rollerna växlar, vid lugna perioder är de flexibla. Vid högt tryck blir de fastlåsta, tydliga och förutsägbara. Man faller tillbaka till den roll man fått i sin första grupp i livet, familjen.

Ingen av personerna i triangeln tar ansvar för att hantera sitt eget tryck, utan trycket flyttas runt inom triangeln. Man är i pakt med en annan eller står utanför pakten på det sätt som beskrivits tidigare. Om en i triangeln tar ansvar för sin egen stress genom att vara i kontakt med de båda andra i triangeln utan att gå i pakt med någon, är mer neutral, då upplöses triangeln. D v s om det inte finns någon räddare blir det inget offer, om det inte finns något offer blir det ingen förföljare, om det inte finns någon förföljare blir det ingen räddare.

Trianglar är alltid närvarande i våra nära relationer och har sitt ursprung i familjen. När en triangel en gång har uppstått är det vanliga att den överlever de personer som deltagit i den. Om en person dör är det oftast en annan som kommer in i dens ställe. Aktörer kommer och går men spelet i triangeln lever vidare genom generationer. Barn kan agera ut konflikter som aldrig löstes av deras mor- eller farföräldrar. I stället för att upplösas, kan trianglar vara mer eller mindre aktiva i samspel med nivån av ångest i det emotionella systemet.

Människan ska vara i trianglar, det är så mänskliga relationer byggs, men att känna till det grundläggande mönstret och mekanismerna i trianglar hjälper människor att ibland göra medvetna val om att gå in i eller ur ett känslomässigt laddat läge.

FÖRELÄSNING

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.HANDLEDNING I LEDARROLLEN

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.